ประวัติของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

ประวัติของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

 

                การเข้าใจถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของการท่องเที่ยว มีคำกล่าว่า คงจะเป็นการยากยิ่งที่จะเข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยปราศจากการเข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอดีต ในเรื่องต่อไปนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวพอสังเขป               

                ประวัติของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

 

                การท่องเที่ยวในยุโรปเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครได้จดบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างแน่ชัด ในระยะเริ่มต้นของการท่องเที่ยวในยุโรป อาจย้อนไปในอดีตยุคกรีกโบราณ ในสมัยนั้นผู้คนมักเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมหรือเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนา หรือไปขอคำปรึกษาจากเทพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคต ในระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้น ได้มีนักปรัชญาเมธีชาวกรีกผู้หนึ่งชื่อว่า Herodotus ได้เดินทางโดยทะเลจากประเทศกรีกไปยังดินแดนต่างๆ อันได้แก่ อียิปต์ เปอร์เซีย ชิชิลี และบาบีโลน การเดินทางของ Herodotus ได้จุดประกายการเดินทางให้แก่นักเดินทางรุ่นหลังๆ อย่างเช่น มาโคโปโลชาวอิตาลีที่ได้ตามรอยการเดินทางของ Herodotus จนมาถึงประเทศจีน

 

                ขณะที่การเดินทางของชาวกรีกมีวัตถุประสงค์หลักที่เดี่ยวข้องกับศาสนาและการกีฬา ชาวโรมันเป็นพวกแรกที่ให้กำเนิดการเดินทางเพื่อความสุราญ เพื่อตอบสนองวัตถุดังกล่าว ชาวโรมันได้สร้างรีสอร์ทหรือสถานที่พักต่างอากาศไว้ทั้งตามริมชายฝั่งทะเลแบนแผ่นดิน และยังรวมเอากิจกรรมเพื่อความสำราญเพิ่มเข้าไป

 

                ในยุคสมัยดังกล่าวการท่องเที่ยวแบบเพลิดเพลินใจนี้ถือเป็นกิจกรรมเฉพาะชนชั้นสูง ชนชั้นสูงซึ่งเป็นผู้มีฐานะและมีความมั่นคงจึงเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสสำหรับการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวในยุโรปได้พัฒนามาตามลำดับได้หยุดชะงักลงในยุดมืด ซึ่งเป็นยุคที่บ้านเมืองมีการปกครองโดยพระนิกายโรมันคาทอลิก

 

                ผู้เดินทางในสมัยก่อนจะถูกเรียกว่า นักเดินทาง และเพิ่งจะมีการเรียกนักเดินทางว่า นักท่องเที่ยว ในราวศตวรรษที่ 19 การเดินทางก่อนการปฏิวัติอุสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 เป็นการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับศาสนา การเดินทางกลับมาสู่ความสนใจในยุค Renaissance ซึ่งเป็นยุคที่มีนักวิชาการ นักศึกษา และศิลปินภาพวาดได้เดินทางไปยังเมืองต่างๆของยุโรปเพื่อศึกษาหาความรู้ ในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 17-18 ได้เกิดการเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นการเดินทางโดยกุลบุตรกุลธิดาจากชนชั้นสูงของอังกฤษซึ่งเดินทางพร้อมกับพี่เลี้ยงเพื่อแสวงหาความรู้ในประเทศต่างๆ

 

                เมื่อประเทศต่างๆได้มีการติดต่อระหว่างกันมากขึ้น จึงได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ ทางการทูตขึ้น ในช่วงเวลาต่อมาได้มีการขุดพบบ่อน้ำแร่ขึ้นในหลายประเทศในยุโรป ซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าน้ำแร่สามารถใช้รักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยบางประการได้ จึงทำให้มีผู้เดินทางมายังบ่อน้ำแร่ต่างๆและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง

 

                ในช่วงศตวรรษที่ 19 ได้มีผู้ค้นพบและเชื่อว่าน้ำทะเลเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บบางประการได้ ด้วยเหตุนี้เองชายทะเลจึงได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมในระยะเวลาต่อมา ในศตวรรษนี้เองการเดินทางได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือการเดินทางจากในหมู่ชนชั้นสูงไปสู่หมู่ชนชั้นกลางมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ

 

                ในศตวรรษที่ 20 โลกแห่งการเดินทางท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไปอีกอันเนื่องมาจากการนำเรือกลไฟมาใช้เป็นเรือโดยสารซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอีกหลายๆประการด้วยกัน

 

                การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสรุปได้มาจากสาเหตุหลักๆ 2 ประการ คือ

 

                1. ความปรารถนาที่จะเดินทาง

 

                2. การลดอุปสรรคในการเดินทาง เช่น การคมนาคมที่สะดวก เป็นต้น

 

                เงื่อนไขสำคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้แก่

 

                1. การเพิ่มขึ้นในรายได้ของประชากร

 

                2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอากาศยานทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปพักผ่อนไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ไกลๆ โดยใช้เวลาในการเดินทางที่รวดเร็ว

 

                3. การที่ประชากรมีรถยนต์เพิ่มขึ้น

 

                4. การที่ประชากรมีเวลาว่างเพิ่มขึ้น

 

                5. การที่ประชากรมีการศึกษาเพิ่มขึ้น

 

                6. การเติบโตในธุรกิจการท่องเที่ยว

 

 

ประวัติของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในทวีปอื่นๆ

 

                ประวัติศาสตร์ของการท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 19 ปัจจัยสำคัญประการแรกที่เป็นตัวกระตุ้นการท่องเที่ยวในอเมริกา ได้แก่ การพัฒนาของรถไฟ  ต่อมาได้มีการเดินทางโดยรถยนต์อันนำไปสู่การสร้างที่พักหรือโรงแรมเล็ก หรือโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวทางรถยนต์ตามริมถนนสายหลัก

 

                ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นกำเนิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น สวนสนุก พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เป็นต้น

 

                ละตินอเมริกาเป็นภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์การ่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคเป็นเวลาช้านานในบางประเทศ ประชากรทีที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองของประเทศในละตินอเมริกาเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญที่ช่วยขยายการเจริญเติบโตในภูมิภาค ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ปรารถนาได้ก็ตาม

 

                การท่องเที่ยวในแอฟริกาสามารถย้อนไปในทศวรรษที่ 1920 และ 1930 โดยประเทศที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ประเทศเคนย่า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดและได้รับความนิยม ประเทศโมร็อกโกเป็นอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับความนิยมจากชาวยุโรปโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว

 

                การเดินทางภายในประเทศและภายในภูมาภคเติบโตขึ้นอย่างคงที่ในปะเทศชิมบับเว บอทสวานา และเคนย่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของนักการเมือง นักธุรกิจ และชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ประกอบกับความมั่นคั่งอันเนื่องมาจากทรัพยากรน้ำมันได้นิยมการเดินทางของชนชั้นกลางและชั้นล่าง ทั้งภายมนประเทศ ระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ

 

                ตะวันออกกลางถือเป็นภูมิภาคที่เป็นดินแดนแห่งการจาริกแสวงบุญที่มีความสำคัญที่สุดในโลก

 

                สำหรับเอเชียนั้นจะกล่าวเฉพาะ ไทย จีน และอินเดีย ประเทศไทยได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปว่าเป็นแหล่งพักผ่อนเพื่อสัมผัสธรรมชาติ หาดทรายและแสงแดด เนื่องจากภูมิอากาศเขตร้อนชื้นและมีสถานที่พักผ่อนตากอากาศเป็นจำนานมาก โดยเฉพาะทางใต้ของประเทศไทย

 

                ประเทศจีนมีประวัติการท่องเที่ยวมาช้านาน ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาการเดินทางท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมของชนชั้นสูงเท่านั้น จนกระทั่งไม่กี่ทศวรรษมานี้ที่การเดินทางท่องเที่ยวได้เริ่มแพร่หลายมาสู่ชนชั้นกลางและชนชั้นล่าง หลังจากทศวรรษที่ 1980 ซึ่งข้อจำกัดต่างๆด้านการท่องเที่ยวได้ลดลง

 

                ส่วนในประเทศอินเดีย การท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจาริก แสวงบุญหรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ได้มีประวัติอันยาวนานเช่นกัน

 

                สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์นั้น ประชาชนจะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีทั้งนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษได้และที่ไม่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

 

                ถัดมาจากประเทศออสเตรเลียไปเป็นการท่องเที่ยวในเขตแปซิฟิก ซึ่งมีประเทศที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและมีการพัฒนาการท่องเที่ยวมาเป็นเวลาหลายปี ประเทศเหล่านี้ได้พยายามประชาสัมพันธ์ว่าประเทศได้เป็น สวรรค์แห่งแปซิฟิก

 

                ภูมิภาคสุดท้ายที่จะกล่าวถึงคือ ภูมิภาคแอนตากติกซึ่งมีลักษณะของการท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนประเทศอื่น ก็คือ เป็นการท่องเที่ยวแบบเดินทางเข้าเท่านั้น กว่าร้อยละ 90 ของนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมภูมิภาคนี้โดยทางเรือ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: